Alles voor uw bedrijfshygiëne en schoonmaakonderhoud

Uiteraard respecteren wij uw privacy. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U vindt hieronder ons privacybeleid. Mocht u naar aanleiding van ons privacybeleid vragen hebben kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

1. Bedrijfs- en contactgegevens betreffende dit privacybeleid

Cleanmastershop.nl, gevestigd aan de Amundsenweg 2a, 4462 GP GOES, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, zoals genoemd in dit privacybeleid.

Contactgegevens:
Website: www.cleanmastershop.nl
Tel: +31 (0) 113 22 72 85
E-mail: info@cleanmastershop.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Melvin Raas

2. Doeleinden waarvoor uw gegevens worden gebruikt

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Cleanmastershop.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
  voorkeuren.
 • Cleanmastershop.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Cleanmastershop.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verkrijgen de gegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Cleanmastershop.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cleanmastershop.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

4. Automatische besluitvorming

Cleanmastershop.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van Cleanmastershop.nl) tussen zit.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen in dit privacybeleid te realiseren. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Indien u dit bij ons aangeeft via info@cleanmastershop.nl zullen wij uw gegevens verwijderen.

Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Cleanmastershop.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denkt u hierbij aan bezorgpartners, leveranciers, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken namens Cleanmastershop.nl.

7. Cookies of vergelijkbare technieken

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cleanmastershop.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cleanmastershop.nl. We reageren zo snel mogelijk, binnen een werkdag, op uw verzoek. Cleanmastershop.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Cleanmastershop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cleanmastershop.nl.

10. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018.